Arhiv za Januar, 2012

Holokavst so povzročile vrednote, ki jih podpira katoliška cerkev

Torek, Januar 31st, 2012

Knjiga Večna Treblinka neverjetno natančno razkriva izvorne korenine nacističnega načrtnega uničevanja ljudi, zasužnjevanja v sodobni družbi in klanja živali, še več, predstavlja obsežne dokaze o nadvse zaskrbljujoči povezanosti izkoriščanja živali v Združenih državah Amerike s Hitlerjevo dokončno rešitvijo judovskega vprašanja. Avtor knjige je Charles Patterson, zgodovinar, urednik, predavatelj in pisatelj; avtor desetih knjig, v katerih obravnava zlasti problematiko holokavsta, antisemitizem, zgodovino državljanskih pravic ter pravice živali. V knjigi je avtor tudi zbral zanimive informacije o vplivu katoliške cerkve na slab odnos do živali, avtohtonih ljudstev, na nastanek holokavsta… Objavljamo nekaj odlomkov, dodani so samo mednaslovi.

Cerkveni časopis podprl iztrebljanje indijancev

Ob koncu devetnajstega stoletja, ko je bil iztrebljen skoraj še zadnji svobodni Indijanec, je časopis California christian advocate (Kalifornijski krščanski odvetnik) zapisal, da je sicer treba sočustvovati z Indijanci »zaradi trpljenja, ki so jim ga povzročili beli lopovi, ko so jih z užitkom preganjali, da so od otopelosti pobesneli«, vendar teh ni mogoče obvarovati »pred višjo človečnostno sodbo, tj. iztrebljanjem«. Krščanski časopis je bralcem zagotovil, da bo indijanska »podla, zverinska, krvoločna, tigrska nrav neizogibno zatrta, ker tako določa višji civilizacijski zakon.«

Cerkev je prepričana, da bog hoče uničenje indijancev

Stannard piše, da je bila krščanska Evropa prepričana, da »bog vedno drži s kristjani. In bog hoče, da se ti neverni divjaki in suroveži uničijo, kar je postala zavojevalska zapoved kristjanov.« Poudarja tudi, da je »globoko zakoreninjeno, bolestno sovraštvo do Judov in vsega judovskega« služilo krščanski Evropi kot opora za spopad z ameriškimi ljudstvi. Po njegovem mnenju je pomenljivo, da je Kolumb odplul proti novemu svetu 1492 tj. istega leta, ko so bili Judje izgnani iz Španije.

Vpliven cerkveni učitelj je rekel, da zapoved ne ubijaj velja samo za ljudi

Avguštin (354-430) je napisal, da se peta zapoved (»Ne ubijaj!«) nanaša le na ljudi, ne pa na »nerazumske žive stvari, ki bodisi letijo, plavajo, hodijo ali se plazijo, saj se ne družijo z nami po razumnem preudarku… Torej je povsem skladno z voljo stvarnika, da o njihovem življenju in smrti odločamo po svoji potrebi.«

Posledice cerkvenega nauka, da živali nimajo duše

Z odrekanjem posmrtnega življenja živalim je Akvinski obvaroval kristjane pred mučno možnostjo, da jih v onostranstvu čakajo maščevalni duhovi živali, ki so jih ubili med življenjem v tostranstvu. S tem je pomagal pomiriti krščansko Evropo, da se ni treba sramovati ničesar, povezanega z drugimi vrstami, ali čutiti krivde zaradi njihovega izkoriščanja ali ubijanja.

Korenine holokavsta so v katoliški cerkvi

V svoji knjigi Ameriški holokavst: osvajanje novega sveta zgodovinar David Stannard piše, da je miselnost, ki je zakrivila načrtno uničevanje ameriških staroselcev, zakrivila tudi holokavst. Strinja se z Eliem Wieselom, ki pravi, da se je miselnost, ki je zakrivila Auschwitz, začela porajati v najzgodnejšem krščanstvu…

Holokavst so povzročile vrednote, ki jih podpira katoliška cerkev

Aviva Cantor je prepričana, da je holokavst skrajni izraz načela nadvladovanja, ki opredeljuje moč kot prevlado nad drugimi. Holokavst se je lahko zgodil zato, ker v družbi prevladujejo patriarhalne vrednote. Moški hočejo prevladati drug nad drugim, nad ženskami, otroki, živalmi in naravo, prevlado pa opravičujejo kot nujno potrebno za delovanje družbe. Prav te vrednote so omogočile holokavst.

Katoliki po maši gredo na lov
»Dokler bodo ljudje zjutraj hodili v cerkev, popoldne pa na lov, se bodo vedli kot razuzdane zveri ter porajali nove hitlerje in druge grozovitosti.« (Shadows on the Hudson (Sence ob Hudsonu, op.a.) Isaac Bashevis Singer)

Damjan Likar, Ostrožno pri Ponikvi

  • Share/Bookmark

Prejemki cerkvene hobotnice iz javnih sredstev (2003-2011)

Ponedeljek, Januar 30th, 2012

Škofije, SŠK in njihove organizacije: 95 milijonov
Karitas: 25 milijonov
Redovi in njihove organizacije:
25 milijonov
Župnije in njihove organizacije:
50 milijonov
Politični stranki NSi in SLS:
10 milijonov
Teološka fakulteta: 15 milijonov
Društva: 4 milijone
Vojaški kurati: 2 milijona
Skupaj: 226 milijonov
Ostali: ???

Teološka fakulteta je del cerkve, finančno in pravno pa del javne univerze, zato sredstva te fakultete niso šla direktno v cerkvene blagajne. Podobno velja za plačila vojaškim kuratom, saj so ti zaposleni v državni upravi in denar ne gre direktno v cerkvene roke. Podatki o teh „cerkvenih prihodkih“ so ocenjeni in niso pridobljeni iz Supervizorja, kot ostali. Zneski v tabeli so zaokroženi, stanje pa je na začetek druge polovice 2011, kar velja tudi za tabele na naslednji strani.

Vir: časopis Razmisli, številka 11
Izdajatelj: Društvo za zaščito ustave in žrtev cerkve, www.zrtve-cerkve.org

  • Share/Bookmark

Tisoče milijard v cerkvenih blagajnah, po svetu pa milijarde lačnih in revnih

Nedelja, Januar 29th, 2012

Na dr. Silva Žlebirja, direktorja ARSO, smo naslovili spodnja vprašanja, vendar odgovorov nanje nismo prejeli. Vprašanja kljub temu objavljamo in upamo, da bodo na Agenciji RS za okolje spremenili svoj uničevalen odnos do živali in narave.

V Ustavi RS ni ubijanja. Zakaj potem izdajate dovoljenja za odstrel gozdnih živali?

Na vaši spletni strani piše, da je izjemno pomembno poslanstvo agencije tudi uresničevanje zahtev varstva okolja, ki izhajajo iz veljavnih predpisov, ohranjanje naravnih virov, biotske raznovrstnosti in zagotavljanje trajnostnega razvoja države.
Menite, da ubijanje živali prispeva k uresničevanju tega poslanstva?

Po ustavi RS imamo vsi državljani pravico do zdrave hrane in pitne vode. Raziskave pa kažejo, da množična reja živali to pravico krati vsem državljanom, saj je na prvem mestu med onesnaževalci. Ali je množična živinoreja v javnem interesu, če vemo, da povzroča veliko ekološko škodo, redči vodne vire, ima več emisij toplogrednih plinov kot celoten svetovni promet, glavni produkt te industrije – meso pa je za škodljiv za zdravje ljudi, kot to dokazujejo različne znanstvene študije? Ali ne pomeni množična živinoreja zaradi izjemno negativnih učinkov na okolje in klimo kršenja ustavne pravice do zdravega okolja?

Ali ste za to, da se v pravni red Slovenije uvede ugovor vesti lovu? Evropsko sodišče za človekove pravice je namreč že pred leti odločilo, da zemljiški posestnik ne sme biti prisiljen, da svojo lovsko pravico odstopi lovski skupnosti in tako dopušča lov na svojem zemljišču, čeprav iz etičnih razlogov odklanja lov.

Zakaj je ARSO izdal ustno (po telefonu) dovoljenje za izredni odstrel medvedje družine v zadevi Cajnarje, ki je bila v javnosti označena kot mučenje medvedjih mladičev, čeprav to ni dovoljeno? Ali je ARSO tudi v drugih postopkih za odstrel medvedov izdajal ustna dovoljenja kar po telefonu?

Eni izmed slovenskih klavnic ste izdali dovoljenje za naprave, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega. Kako je mogoče, da izdate dovoljenje za naprave, ki lahko močno oz. v večjem obsegu onesnažujejo okolje in tako škodujejo celotni družbi, pri čemer pa tudi kršijo pravico ljudi do zdravega okolja?

Ali menite, da živalim kot delu narave pripadajo pravice, npr. pravica do življenja primerno njihovi vrsti ali pa pravica do dostojanstva?

Vir: revija Osvoboditev živali, november 2007

  • Share/Bookmark

Supervizor odkriva cerkvene finančne tančice

Sobota, Januar 28th, 2012

Katoliška cerkev ves čas poudarja, kako revna je in da so glavni vir njenih prihodkov verniki. Da je to vsaj zelo vprašljivo, je poskrbel Supervizor, spletna aplikacija Komisije za preprečevanje korupcije, preko katere je mogoče spremljati izdatke javnih institucij, ki se nanašajo na blago in storitve. V okviru tega je tako mogoče videti denarni tok iz javne sfere v sfero katoliške cerkve, ki jo sestavljajo škofije, župnije, slovenska škofovska konferenca, organizacije karitasa, zavodi, društva, podjetja, ki so pod vplivom cerkve … Podatki kažejo, da je katoliška cerkev v času 2003-2011 na kakršni koli pravni podlagi prejela povprečno letno več kot 20 milijonov evrov, kar znese skupaj več kot 200 milijonov evrov. Seveda v to ni všteta vrednost nepremičnin, ki so bile vrnjene cerkvi v naravi v okviru denacionalizacijskih postopkov. Če upoštevamo še obdobje 2000-2002, smo slovenski davkoplačevalci prisilno dali katoliški cerkvi in njenim satelitom vsaj kakšnih 260 milijonov evrov. Mogoče se vsota, ki jo je KC dobila od davkoplačevalcev samostojne Slovenije (1991-2011), vključno z vračilom nepremičnin fevdalnega in drugega izvora, že približuje 500 milijonom evrov, če ni ta številka že presežena. Revna Slovenija financira super bogato cerkev, katere bogastvo po vsem svetu znaša več tisoč milijard evrov. Namesto, da bi država denar namenila za razvojne projekte in pomoč ljudem, ga transferira organizacijam tuje pravne osebe, ki sploh ne priznava(jo) slovenske ustave, če nasprotuje njenim evangelijem. Država torej deluje v korist tujca in proti lastnim državljanom. Država kot hlapec cerkve?

Financiranje katoliške cerkve je*protiustavno!?
Nadškof Stres je v intervjuju, objavljenem v časopisu Večer (v Soboto, 24.12.2011), izjavil, da je ustavno sodišče jasno zapisalo, da finančna pomoč cerkvam ni v nasprotju z ustavo. Ali je temu res tako?
Iz odločbe ustavnega sodišča z dne 15.4.2011, ki jo je duhovnik Stres verjetno imel v mislih, izhaja (točka 130), da je omenjeno sodišče med drugim zapisalo, da financiranje verskih skupnosti ni dolžnost države (…), vendar pa takšno financiranje, če ga država kljub temu omogoča, samo po sebi ni ustavno nedopustno, vendar ne sme nasprotovati načelu o ločenosti države in verskih skupnosti in iz tega načela izvirajoči zahtevi po verski oz. nazorski nevtralnosti države. Ustavno sodišče je torej finančno pomoč verskim skupnostim vezalo na določene pogoje in zato ne drži trditev duh. Stresa, da je državna finančna pomoč cerkvam v vsakem primeru v skladu z ustavo, kot to smiselno izhaja iz njegovih besed. Mogoče bi bila državna finančna pomoč kakšni verski skupnosti skladna s pogoji iz citirane odločbe, protiustavna pa je, ali pa vsaj zelo vprašljiva, državna finančna pomoč, ki jo dobi katoliška cerkev. Zakaj?
Vsi katoliški verniki imajo dolžnost prizadevati si, da se bo božje oznanilo odrešenja vedno bolj širilo med vse ljudi vseh časov po vseh krajih zemlje, izhaja iz kan. 211 Zakonika cerkvenega prava. Kar velja za vse katolike, velja seveda tudi za institucije katoliške cerkve (KC), v katerih verniki delujejo, npr. župnije, katoliške šole in vrtci, teološka fakulteta, karitas, društva, politične stranke … Bit te cerkve (njenih vernikov in organizacij) je torej širjenje in obramba katoliške vere oz. evangelizacija, o kateri KC ves čas govori, vse njeno delovanje mora biti tako ali drugače prepredeno s širjenjem vere. Za ta namen cerkev uporablja vsa sredstva, tudi tista, ki jih dobi od države. Iz tega pa sledi, da država ni več versko nevtralna, saj se tudi z njenimi sredstvi širi katoliška vera. To pa je v nasprotju z ustavnim načelom ločenosti države in verskih skupnosti, kajti država se je tako postavila na stran katoliške cerkve, saj s svojimi sredstvi tako ali drugače sodeluje pri širjenju vere. Pogoji za državno finančno pomoč cerkvi, ki jih je navedlo ustavno sodišče, torej niso izpolnjeni. Država krši lastno ustavo!

Cerkvena hobotnica
V sfero katoliške cerkve spada več kot 1500 raznih institucij. Na vrhu je Slovenska škofovska konferenca (SŠK), zatem sta nadškofiji Ljubljana in Maribor, škofije Celje, Koper, Novo mesto in Murska Sobota, ki so razdeljene na župnije, teh je okoli 800. Zelo številčen je tudi karitas, saj ima vsaj 400 organizacij na vseh ravneh (župnijski, dekanijski, škofijski …). V Sloveniji so prisotni tudi razni redovi, ki so ustanovili razne organizacije, predvsem zavode, vseh teh je več kot 100. Tudi škofije in župnije so ustanovile razne zavode in podjetja, vseh teh je vsaj 50. Obstaja še več 10 katoliških društev in drugih verskih organizacij ter vsaj dve cerkveni politični stranki. To sta, po izjavi nadškofa Stresa v časniku Večer (v Soboto, 24.12.2011), Nova Slovenija in Slovenska ljudska stranka. Kakšnih 900 od vseh cerkvenih satelitov je na kakršni koli pravni podlagi prejelo sredstva iz javnega sektorja.

Cerkev kot kraj protestov
Marsikje so potekali protesti proti nasilju finančnega kapitalizma, ki je povzročil hudo gospodarsko krizo. V Ljubljani so protestniki preživeli več dni pred borzo. Ali je borza res pravi kraj za proteste?
Cerkev od svojega nastanka podpira delitev na revne in bogate, podpira izkoriščanje revnih in prelivanje kapitala od revnih k bogatim. Ta ideologija je skozi stoletja postala del družbene zavesti in tako prežema tudi gospodarsko sistem. Institucije pravne države temeljijo na izkoriščanju ljudi, živali in narave. Zato ni čudno, da obstaja prepad med revnimi in bogatimi, da se ta celo veča, da število revnih narašča in da prihaja do vedno novih kriz, ki imajo za posledico vedno večjo siromašenje ljudstva. Tako ima sedanja kriza svoje temelje v cerkveni ideologiji izkoriščanja. Banke, borze … so samo izrastek na cerkveni ideologiji izkoriščanja, ki si izmišljuje vedno nove načine za podjarmljanje ljudi in uničevanje narave. Zato bi bilo bolje protesirati pred cerkvijo.

Primer za protikorupcijsko komisijo?
Prenos nedeljske katoliške maše, ki jo v eter posreduje nacionalni radio, prevzame tudi katoliški Radio Ognjišče. Po podatkih same RTV Slovenije je Radio Ognjišče v letu 2009 za prevzem signala za 27 nedeljskih maš plačal 1.404 EUR, torej 52,00 EUR za mašo. V letu 2010 pa je za 31 nedeljskih maš plačal 1.612 EUR, kar na eno mašo zopet znese 52,00 EUR. DDV ni vključen v ceno. RTV Slovenija tako na zelo prefinjen način pomaga cerkvenemu radiu do poceni oz. zastonj dela programa. Kdo je v resnici plačal ta del cerkvenega radijskega programa, torej prenos maš na Radiu Ognjišče? Preko rtv naročnine večina državljanov Slovenije.

Kaj Slovenija dobi od cerkve v zameno za svoje financiranje?
Katoliška cerkev od države dobi zelo veliko denarja. Kaj cerkev nudi v zameno za to?
Cerkev npr.:
• ne priznava slovenske ustave, če je ta v nasprotju z njenimi evangeliji
• prisilno krsti dojenčke in z večnim peklom grozi tistim, ki ne dajo krstiti svojih otrok
• ne priznava celovitega izstopa in izobči oz. prekolne tiste, ki iz nje izstopijo
• ne priznava pravice do življenja, saj je v bibliji, ki je zanjo božja beseda in je še sedaj veljavna,  predvidena smrtna kazen za mnoge moralne prekrške (po predpisih stare zaveze, ki jih mora vsak katolik vestno izpolnjevati, je potrebno pobiti homoseksualce, prešuštnike, trmoglave sinove, ženske, ki so jih razglasili za čarovnice, tiste, ki ne poslušajo duhovnikov in podobno)
• želi odstraniti vse tisto, kar ni katoliško, ateiste, drugače verujoče, npr. v zgodovini jude, katare, bogumile in danes nova verska gibanja
• še ni preklicala izobčenja vegetarijancev iz 6. stoletja (tisti, ki npr. iz etičnih razlogov ne uživajo mesa in tako ne škodujejo živalim in okolju, so večno prekleti še v 21. stoletju).
Vse to je v nasprotju s slovensko ustavo in hudo krši dostojanstvo mnogih ljudi! Vsi davkoplačevalci financirajo cerkveno nepriznavanje slovenske ustave v tistih delih, ki nasprotujejo njenim evangelijem. Naravnost absurdno, poniževalno in žaljivo do davkoplačevalcev, še posebej tistih, ki niso katoliške vere in morajo financirati verski nauk, ki jim ne priznava niti pravice do življenja.

Biblijski »biseri«, za katere obstaja možnost, da jih slišite iz cerkvene rtv ali druge prižnice:
• »Če kdo prešuštvuje z ženo svojega bližnjega, naj bosta oba usmrčena, prešuštnik in prešuštnica.« (3 Mz 20,10)
• »Če kdo leži z moškim, kakor se leži z žensko, sta oba storila gnusobo; naj bosta usmrčena; njuna kri pade nanju.« (3 Mz 20,13)
• »Če kdo spolno občuje z živaljo, naj bo usmrčen; in žival zakoljite!«  (3 Mz 20,15)
• »Če se ženska približa kateri koli živali, da bi se z njo parila, ubijte žensko in žival; naj bosta usmrčeni; njuna kri pade nanju!«  (3 Mz 20,16)
• »Človek pa, ki bi predrzno ravnal, tako da ne bi poslušal duhovnika, ki tam opravlja službo GOSPODU, tvojemu Bogu ali sodnika, ta človek mora umreti; …« (5 Mz 17,12)
• »Če ima kdo trmoglavega in upornega sina, ki ne posluša ne očetovega ne materinega glasu in ju ne uboga, (…) “Potem naj ga vsi možje njegovega mesta posujejo s kamenjem, da umre.«
(5 Mz 21,18-21)
• »Kdor udari svojega očeta ali mater, naj bo kaznovan s smrtjo.« (2 Mz 21,15)
• »Čarovnice ne puščaj pri življenju.« (2 Mz 22,17)
V bibliji tudi piše: »Vso besedo, ki vam jo zapovedujem, vestno izpolnjujte; ničesar ji ne dodajaj in ničesar ji ne odvzemaj!« (5 Mz 31,1) To pa pomeni, da velja biblija v polnosti tudi danes in je v svoji celoti del katoliškega nauka. Ali ni to sovražni govor? Kje je država? Ali še vedno spi?

Vlado Began

Vir: časopis Razmisli, številka 11
Izdajatelj: Društvo za zaščito ustave in žrtev cerkve, www.zrtve-cerkve.org

  • Share/Bookmark

Nepremičnine – super bogastvo cerkve

Petek, Januar 27th, 2012

Katoliška cerkev preko svojih organizacij poseduje izjemno velik nepremičninski fond. Po podatkih katastra poseduje okoli 5.000 stavb in okoli 40.000 hektarjev raznih zemljišč, od gozdov, njiv … Površina cerkvenih gozdov se giblje okoli 30.000 hektarjev, kmetijskih zemljišč pa okoli 15.000 hektarjev. Koliko je vredno to nepremično premoženje? Poleg tega cerkev služi s prodajo lesa, kar bi glede na gozdno površino in ceno kubika lesa lahko letno znašalo več 10 milijonov evrov. V nadaljevanju je nekaj podatkov o vrednosti nepremičnin iz cerkvene sfere, pridobljenih iz javnih baz podatkov (GURS, 1.1.2012).

- Zavod sv. Stanislava, Ljubljana, Štula 23: 13,07 milj.
- Dom sv. Lenarta, Gubčeva 5, Lenart: 7,71 milj.
- Zavod Antona Martina Slomška, Maribor, Vrbanska: 6,58 milj.
- Nadškofija Maribor, Maribor, Slovenska ulica 17:
5,42 milj. (teološka fakulteta …)
- Kompleks ob Krekovem trgu in Poljanski c., Ljubljana: 5,4 milj.*
- Nadškofija Ljubljana, Ljubljana, Ciril-Metodov trg 4: 3,75 milj.
- Škofija Koper, Malo semenišče Vipava, Vipava,
Goriška cesta 29: 3,29 milj. (škof. gimnazija Vipava)
- Kompleks frančiškanov v Ljubljani, Prešernov trg: 5,6 milj.*
- Župnija v Ljubljani na Dolničarjevi 1: okoli 3 milj.*
- Stolna župnija Maribor, Maribor, Slomškov trg 20: 1,64 milj.
- Nadškofija Maribor, Maribor, Streliška cesta 150: 1,55 milj.
- Salezijanski inšpektorat, Želimje 46: 1,62 milj. (gim. Želimje)
- Škofijski karitas (Škofija Novo mesto), Novo mesto,
Smrečnikova ulica 60: 2,08 milj.
- Društvo Mohorjeva družba, Škofija Celje:
Prešernova ulica 23, Celje: 1,14 milj.
- Kongregacija šolskih sester sv. Frančiška Kristusa kralja,
Maribor, Strossmayerjeva ul. 17: 3,26 milj.
- Škofijski ordinariat Koper, Trg Brolo 11: 1,29 milj.
- Škofijski ordinariat Novo mesto, Kapiteljska 1: 1,20 milj.
- Kongregacija šolskih sester sv. Frančiška Kristusa kralja,
Maribor, Strossmayerjeva ulica 15: 1,07 milj.
- Nadškofija Maribor, Slomškov trg 3: 1,046 milj.
- Slovenska karitas (Nadškofija Ljubljana), Ljubljana,
Kristanova 1: 0,90 milj.
- Škofijski ordinariat Maribor, Slomškov trg 19: 0,76 milj.
- Zavod Pelikan, Ljubljana, Litijska c. 24: 0,50 milj.
- Kolping združenje Slovenije, Maribor, Gledališka 4: 0,41 milj.
- Kapucinski samostan, Ljubljana, Mekinčeva 3: 0,76 milj.

To je delček vrednosti nepremičnin v lasti institucij katoliške cerkve. Ker vrednost deloma naključno izbranih 40 nepremičnin po podatkih GURS-a znaša slabih 70 milijonov in ker je samo vrednost nepremičnin v ožjem središču Ljubljane več kot 20 milijonov evrov*, si lahko mislimo, kakšno bogastvo poseduje cerkev v stavbah, saj ima le-teh, kot že navedeno, okoli 5.000. Ob tem ne smemo pozabiti, da ima še več kot 40.000 ha kmetijskih in gozdnih parcel, ki njeno bogastvo samo še večajo. Njeno bogastvo pa povečujejo seveda tudi najemnine od teh nepremičnin.

Vlado Began

* po podatkih časopisa Dnevnik (7.1.2012)

Vir: časopis Razmisli, številka 11
Izdajatelj: Društvo za zaščito ustave in žrtev cerkve, www.zrtve-cerkve.org

  • Share/Bookmark

Koalicija za ločitev države in cerkve

Četrtek, Januar 26th, 2012

Cerkev, sinonim za katoliško cerkev pri nas, je tesno povezana z oblastno elito in ta jo v »zahvalo« podpira na vseh področjih, zlasti pa je to poudarjeno pri nas. Je izrazito totalitarna organizacija, ki človeka spremlja od rojstva do prenehanja, to priznava celo sam papež Pij XI. v svoji polemiki o fašizmu 18.9.1930 (Sl. enciklopedija, str. 296) Ukazuje obnašanje na najbolj zasebnih, celo intimnih področjih, kot je spolno življenje in celo prehranjevanje (post). Sili ljudi k svojim ceremonialom in jim grozi s pogubljenjem, če je ne bodo ubogali in na ta način uspeva postopoma podrejati celotno državo z njenimi člani vred.

Z denacionalizacijo in uvedbo kapitalizma je njena moč v Sloveniji zrastla čez vsa pričakovanja in mere. Del elite, ki po tihem ne podpira te njene ekspanzije, pa je »modro« tiho. In tu je temeljni razlog za nastanek koalicije, v kateri smo se s pomočjo pisem bralcev in publikacij Društva za zaščito ustave in žrtev cerkve našli delavoljni in svobodomiselni ljudje z namenom, da se cerkvi prepreči financiranje iz proračuna, če se ji je že uspelo zaradi pokvarjenosti in naivnosti nove države Slovenije dokopati do bajeslovnega premoženja.
Megalomansko se je lotila tudi podjetništva in deloma zaradi recesije, predvsem pa zaradi  špekulacij oz. pohlepa si je nakopala 800-milijonski dolg, za katerega pa lahko samo upamo, da ga ne bomo v tej ali oni obliki plačali državljani Slovenije. Vatikan se je seveda že odrekel kakršnekoli odgovornosti ali pomoči pri poplačilu.

Državljani se čutimo izigrane, ogoljufane s strani države, ki dopušča in popušča vedno večjim apetitom RKC (šole, univerza, vikariat, policija, bolnice …) in ne ščiti niti temeljnega akta, 7. člena Ustave, ki zapoveduje ločitev cerkve in drugih verskih skupnosti od države.
Zaradi na kratko povzetih razlogov se nas je nekaj državljanov po spoznanju, da ne obstaja nobeno upanje za vzpostavitev normalnih razmer za na pravu temelječo državo, združilo s ciljem, da s pomočjo spleta – sredstev za propagando nimamo – izvedemo „pritisk“ na državne organe za odpravo financiranja verskih skupnosti. Zato smo pripravili Peticijo za odpravo državnega financirana rimsko-katoliške cerkve, ki se širi in doslej jo je podpisalo že več kot 6000 državljanov, tudi zelo znanih. Od vseh dejavnikov v družbi, ki se problema zavedajo (huda finančna stiska proračuna!), pričakujemo in jim predlagamo naj peticijo podpišejo in jo širijo ter propagirajo naprej. Menimo, da bi lahko s tem dosegli pozitivni odziv v tej smeri. Vlada in parlament tako ali tako delujeta pretežno, največkrat pa povsem v skladu z množičnostjo, še najraje z večino. Zato je osnovni pogoj za uspeh čim več podpisov peticije!

Herman Graber,
predsednik Koalicije za ločitev države in cerkve

Vir: časopis Razmisli, številka 11
Izdajatelj: Društvo za zaščito ustave in žrtev cerkve, www.zrtve-cerkve.org

  • Share/Bookmark

Številni poganski oz. nekristjanski elementi v katoliški cerkvi

Sreda, Januar 25th, 2012

»Dan Brown: Konstantin je bil spreten poslovnež. Sprevidel je, da je krščanstvo v vzponu, zato je stavil na zmagovalnega konja. Zgodovinarji se še vedno čudijo, kako spretno je pogane, ki so častili sonce, spreobrnil v kristjane. V krščanstvo, ki se je šele začelo razvijati, je vnesel poganske simbole, praznike in obrede, in ustvaril hibridno vero, ki je bila sprejemljiva za obe strani. Ostanki poganske vere v krščanski simboliki so nesporni. Egipčanske sončne plošče so postale siji katoliških svetnikov. Ideogrami Izis, ki doji čudežno spočetega sina Horusa, so postali zgled za podobe device Marije, ki doji Jezuščka. In tako rekoč vse elemente katoliškega obreda – mitro, oltar, božje hvalospeve, obhajila, ko uživajo božje telo, so prevzeli naravnost iz zgodnjih poganskih ver. Med mitraistično bajko in njeno krščansko izpeljavo ne vidim nobene bistvene razlike. Priznam pa, da mitraistični vedenjski zakonik daleč presega krščanskega. Mitraisti verujejo, da je pravo dejanje boljše od kontemplacije. Zavzemajo se za stare vrline, kot sta pogum in samobvladovanje. Prvi so učili, da se moč kaže v blagem ravnanju. Vse to je precej boljše od krščanske histerije, ki niha med pokoli krivovercev na eni strani in med klečeplazenjem temu svetu na drugi.« (Slačilnica zgodovine, Peter Amalietti)

  • Share/Bookmark

Cerkev ne želi ljudem napolniti srca

Torek, Januar 24th, 2012

Tonino Lasconi je župnik in v knjigi Tako težko verujem je objavil svoje odgovore na vprašanja, ki so mu jih zastavili mladi. Neka oseba mu je pisala: »Ne morem sprejeti krščanske Cerkve, ki se razglaša za nezmotljivo varuhinjo resnice, dejansko pa je v svoji zgodovini naredila vrsto napak.« Župnik ji je odgovoril:  »Če bi bila Cerkev brez napak, bi nam napolnila srce in mi bi zato pozabili na Boga.«
Zanimiva izjava, ki marsikaj pove. Cerkev očitno ljudem ne želi napolniti srca, kajti napolnjeno srce ne pomeni, da pozabimo na Boga, ravno nasprotno: pomeni, da smo v stiku s svojim bistvom, z Božjim Duhom v sebi. V takšnem stanju smo pristni in zavestni, zato je težko manipulirati z nami. To pa je v nasprotju s ciljem katoliške cerkve. Njen glavni cilj je namreč, da ljudje ne bi prišli v stik z Bogom in Kristusom v svoji notranjosti, ampak, da bi bili vezani na svetnike, papeža, duhovščino ter vso pogansko cerkveno navlako z obredi, rituali, dogmami, zakramenti.
In kako je z napakami v cerkvi, zaradi katerih vernikom ne more napolniti srca? »Nekateri menijo, da je pedofilija napaka v cerkvenem sistemu. Če cerkev pogledamo celovito, njen nauk, preteklost in sedanjost, bi bilo mogoče pritrditi nekdanjemu duhovniku in poznavalcu cerkvene pedofilije Dietru Pötzlu, da je katoliška cerkev kot institucija sama po sebi sistemska napaka  in da ne gre za napake v sistemu. Da se ne pozabi: Po presoji zgodovinarja Karlheinza Deschnerja na svetu ni organizacije, ki bi bila »v antiki, vključno s srednjim in novim vekom ter posebno v 20. stoletju tako obremenjena z zločini, kot krščanska cerkev, prav posebno rimsko-katoliška cerkev.« (Resnica in cerkev se izključujeta!, Vlado Began)

Damjan Likar, Ostrožno pri Ponikvi

  • Share/Bookmark

Biblija v celoti velja še danes

Ponedeljek, Januar 23rd, 2012

Mnogi menijo, da gre pri »krvavih« biblijskih citatih za besedila iz davnih preteklih časov, ki danes ne veljajo več. Vendar temu ni tako. Kot že navedeno, v sami bibliji piše: »Vso besedo, ki vam jo zapovedujem, vestno izpolnjujte; ničesar ji ne dodajaj in ničesar ji ne odvzemaj!« Poleg tega je 2. vatikanski koncil leta 1965 v svoji dogmatični konstituciji o božjem razodetju  izjavil naslednje:
»11. Od Boga razodeta resnica, ki jo vsebuje in posreduje sv. pismo, je bila zapisana po navdihnjenju Svetega Duha. Knjige stare in nove zaveze v celoti z vsemi njihovimi deli ima sveta mati Cerkev na temelju apostolskega verovanja za svete in kanonične, in sicer zaradi tega, ker so napisane po navdihnjenju Svetega Duha (…) in imajo torej Boga za avtorja ter so kot takšne izročene Cerkvi. (…) Ker moramo torej vse to, kar trdijo navdihnjeni avtorji ali hagiografi, imeti za trditev Svetega Duha, zato moramo izpovedovati, da svetopisemske knjige zanesljivo, zvesto in brez zmote učijo resnico, ki jo je Bog hotel imeti zaradi našega zveličanja zapisano v sv. pismu.5 Tako je »vse od Boga navdihnjeno pismo koristno za pouk, prepričevanje, za poboljšanje in za vzgojo v pravičnosti, da bi bil božji človek popoln, za vsako dobro delo pripraven. (2 Tim 3, 16.17)«
Seveda tudi veljaven katoliški katekizem potrjuje, da ne gre za neka zgodovinska, neveljavna besedila, temveč gre, seveda po nauku katoliške cerkve, za pravo božjo besedo, ki jo je potrebno tudi zdaj v celoti izpolnjevati. Tako se v katekizmu glasi: »Stara zaveza je nepogrešljiv sestavni del Svetega pisma. Njene knjige so od Boga navdahnjene in ohranjajo trajno vrednost,97saj Stara zaveza ni bila nikoli preklicana.« in: »Kristjani spoštujejo Staro zavezo kot resnično božjo besedo. Cerkev je vedno odločno odklanjala misel o zavračanju Stare zaveze, kakor da bi z nastopom Nove zaveze postala neveljavna in nepotrebna (marcioniti).«
Biblija, vključno z navedenimi citati, torej v celoti velja še danes. Vsi katoliki so jo po nauku katoliške cerkve dolžni prepoznavati kot božjo besedo in se po njej ravnati v vsakdanjem življenju. Ne samo to, po kanonu 211 Zakonika cerkvenega prava  so si dolžni prizadevati, da »se bo božje oznanilo odrešenja bolj in bolj širilo med vse ljudi vseh časov in po vseh krajih zemlje.« V kanonu 781 omenjenega zakonika piše: »Ker je celotna Cerkev po svoji naravi misijonarska in je delo evangelizacije treba imeti za temeljno dolžnost božjega ljudstva, naj vsi verniki, zavedajoč se svoje odgovornosti, sprejemajo svoj delež pri misijonskem delu.« Iz kanona 209 zakonika pa izhaja naslednje: »Verniki so dolžni tudi s samim svojim načinom delovanja ohranjati občestvo s Cerkvijo. Zelo vestno naj izpolnjujejo dolžnosti, ki jih imajo tako do vesoljne kakor do delne Cerkve, kateri po pravnih predpisih pripadajo.« Vse to jasno kaže na dejstvo, da je biblija še vedno v celoti osnova za nauk in delovanje katoliške cerkve in njenih članov v sedanjem času. In ne samo to, po katoliškem nauku je državljan »po vesti dolžan, da ne sledi predpisom državnih oblasti, kadar te določbe nasprotujejo zahtevam nravnega reda, temeljnim pravicam ljudi ali naukom evangelija.«  Po nauku katoliške cerkve je torej evangelij pred slovensko ustavo, če pride do nasprotja. V evangelij pa sodi tudi stara zaveza, kajti cerkev v dogmatični konstituciji o božjem razodetju govori o enoti obeh zavez, pri čemer je zapisala: »Bog, ki je navdihovalec in avtor obeh zavez, je z modrostjo uredil tako, da se nova zaveza v stari skriva, stara pa v novi odkriva.2 Kajti čeprav je Kristus v svoji krvi ustanovil zavezo (…), so vendar bile knjige stare zaveze v celoti sprejete v evangelijsko oznanilo3 in dobivajo ter razkrivajo polnost svojega pomena v novi zavezi (…), ki jo s svoje strani osvetljujejo in razlagajo.«  Krvava stara zaveza je torej tudi del evangelijev oziroma evangelijskega oznanila in ima zato prednost pred predpisi državnih oblasti. V Sloveniji ima, seveda po katoliškem nauku, biblijski ukaz: »Kdor udari svojega očeta ali mater, naj bo kaznovan s smrtjo« (2 Mz 21,15) prednost pred določilom 17. člena Ustave, ki določa, da je človekovo življenje nedotakljivo in da v Sloveniji ni smrtne kazni. Kako je to mogoče? Zakaj država ne reagira?

Vlado Began (odlomek iz knjige Resnica in cerkev se izključujeta!)
Več informacij o knjigi na www.began.si

  • Share/Bookmark

Župnik trdi, da človek brez maše ne more biti povsem dobra oseba

Nedelja, Januar 22nd, 2012

Tonino Lasconi je župnik in v knjigi Tako težko verujem je objavil svoje odgovore na vprašanja, ki so mu jih zastavili mladi. Neka najstnica mu je zapisala: »Verujem v Boga, hodim v katoliško šolo, k maši pa ne hodim, ker mislim, da to ni najbolj pomembno. Rajši sama zase ostajam v zbranosti, mislim na Boga in se pogovarjam z njim.«
Župnik Lasconi ji je odgovoril: »Draga, ti si zdaj misliš: »Kaj ne morem biti velikodušna in dobra tudi brez maše? Do neke meje ja. Da pa bi lahko ljubili druge, kakor nas ljubi Jezus, da bi lahko ljubili –samo za primer – tudi antipatične ljudi, tudi tiste, ki so nas prizadeli, potrebujemo posebno moč, ki nam jo lahko da samo Jezus.«
Župnik je pravilno odgovoril, da lahko postanemo dobri, da lahko ljubimo z Jezusovo pomočjo. Toda za to ni potrebno obiskovati cerkvenih maš. Kristusov Božji duh je v vsaki duši in človeku. Kristusa ne bomo našli v cerkvenih zgradbah, ampak v svoji notranjosti, v svojem Božjem templju.
Župnik je želel mlado iskalko Boga in Kristusa odvrniti od prave komunikacije z Bogom in jo vezati na cerkev, na posrednike – duhovnike ter zakramente. Župnik pri tem nasprotuje celo lastni Bibliji, v kateri piše, če se hočeš pogovarjati z Očetom, zapri se v tiho kamrico in to stori in on ti bo dal to, za kar ga boš prosil. To je logičen in enostaven odgovor kako priti do Boga – tu ni besed o tem, da človek mora priti do duhovnika, prejeti zakrament, da bi prišel do Boga oz. da bi lahko komuniciral z njim.
Upajmo, da bo mlada vernica sledila svojemu srcu in zdravi pameti ter se ne bo pustila vezati na dogmatično mašinerijo katoliške cerkve, katere glavni cilj je, da človek ne najde stika z Bogom.

Damjan Likar, Ostrožno pri Ponikvi

  • Share/Bookmark